Now Playing | Tucson

100 S. Houghton Rd, Tucson, AZ 85748
August 2 Today
August 3 Tomorrow
August 4 Wednesday
August 5 Thursday
August 6 Friday
August 7 Saturday
August 8 Sunday
August 9 Monday
August 10 Tuesday
August 11 Wednesday
August 12 Thursday
August 13 Friday
August 14 Saturday
August 15 Sunday
August 16 Monday
August 17 Tuesday
August 18 Wednesday
August 19 Thursday
August 20 Friday
August 21 Saturday
August 22 Sunday
August 23 Monday
August 24 Tuesday
August 25 Wednesday

Legend

Theater fullness meter
7:00 PM